PDF Print E-mail
Betű méret Nagyobb Kisebb

Predstavenie projektu „ Vytvorenie cezhraničných inkubačných služieb”

Vedúci partner: Mesto Kapuvár

Cezhraničný partner: Mesto Veľký Meder

Začiatok projektu: október 2010

Ukončenie projektu: október 2012

Projekt bol podporený zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.

Finančná podpora pre Kapuvár: 433 400 EUR

Finančná podpora pre Veľký Meder: 173 280 EUR

Predstavenie cieľov a aktivít projektu

Základným cieľom projektu:

Rozvoj cezhraničnej hospodárskej spolupráce a prostredníctvom neho posilnenie a podpora začínajúcich podnikaní. Priamym cieľom je vytvorenie a rozvoj inkubačných služieb poskytovaných prostredníctvom podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikaní, ako aj vytvorenie možnosti pre ich územné rozšírenie pomocou posilnenia regionálneho partnerstva.

Priamou cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade začínajúce podnikateľské subjekty, pre ktoré je poskytovanie rozsiahlych inkubačných služieb prostredníctvom podnikateľského inkubátora nevyhnutnosťou, v druhom rade sú to organizácie a inštitúcie poskytujúce takéto služby v prihraničnom regióne, a v neposlednom rade samosprávy poskytujúce priestor pre nové podnikateľské inkubátory.

Hlavné aktivity projektu:

1./ Výstavba Vytvorenie podnikateľského inkubátora v Kapuvári a vo Veľkom Mederi.

2./ Promočné aktivity, tvorba webovej stránky

3./ Konferencia na tému „Podpora rozvoja podnikania”

4./ Školenie „Podpora rozvoja podnikania”

5./ Záverečné podujatie

6./ Obstaranie kancelárskych potrieb

Ciele a výsledky projektu

Realizáciou projektu chceme prispieť k dosiahnutiu nasledovných všeobecných cieľov:

Rozvoj cezhraničnej hospodárskej spolupráce, rozšírenie a podpora vzájomnej spolupráce medzi maďarskými a slovenskými podnikateľmi

Posilnenie začínajúcich podnikaní, stabilizácia ich činnosti

Posilňovanie hospodárskeho potenciálu MSP vykonávajúcich svoju činnosť v cieľovom regióne, podpora ich životaschopnosti a tým podpora rozvoja hospodárskej rovnováhy slovensko-maďarského prihraničného regiónu.

Podpora zvyšovania zamestnanosti v sektore malého a stredného podnikania.

Zlepšenie podpory začínajúcich podnikateľov, kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj vonkajších prístupných zdrojov (napr. aj finančných) a služieb

Spoznanie skúseností rozvoja podnikania v Slovenskej republike, rozšírenie partnerskej spolupráce medzi maďarskými a slovenskými organizáciami, ktoré sa zaoberajú podporou podnikania.